"MŁODZI W PALEONTOLOGII"

16 marca 2009 r.
(poniedziałek)

Wydział Nauk o Ziemi UŚ ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
sala 001 (parter – naprzeciw Muzeum WNoZ)

Organizatorzy:
Studenckie Koło Naukowe Paleontologów "Paradoxides"
Zakład Stratygrafii i Paleontologii
Dziekan Wydziału Nauk o ZiemiW dniu 16 marca 2009 od godz. 10.30 do 19.00 w sali 001 Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się konferencja naukowa pt. MŁODZI W PALEONTOLOGII, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Paleontologów "Paradoxides", Zakład Stratygrafii i Paleontologii oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi.

W konferencji wezmą udział młodzi badacze m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencje uświetnią dwa zamówione wykłady specjalne nt. spektakularnych znalezisk kopalnych z Polski, które wygłoszą pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi: dr Leszek Marynowski oraz dr Michał Zatoń.

Ponadto zostaną wygłoszone 22 referaty, wszechstronnie przybliżające szeroko rozumianą tematykę paleontologiczną jak również pokrewną, podkreślając tym samym jej interdyscyplinarny charakter.


ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Komitet organizacyjny:
Tomasz Borszcz
mgr Michał Rakociński


PROGRAM KONFERENCJI10.00–10.35 rejestracja uczestników
10.35–10.55 uroczyste powitanie uczestników

WYKŁADY INAUGURACYJNE; prowadzący: Tomasz Borszcz & Michał Rakociński
10.55–11.20 Leszek Marynowski: Biomolekuły w środkowojurajskim drewnie z okolic Częstochowy
11.20–11.45 Michał Zatoń: Zapis kopalny strategii rozrodczych ślimaków – nowe dane z jury Polski

Sesja I; prowadzący: Zuzanna Wawrzyniak
11.45–12.00 Przemysław Gorzelak & Łukasz Rakowicz: Ślady ugryzień ryb pancernych na dewońskich liliowcach z centralnej Polski
12.00–12.15 Tomasz Borszcz: Ewolucja jeżowców w świetle hipotez biotycznych rewolucji morskich w fanerozoiku
12.15–12.30 Michał Rakociński: 'Zachowanie w ukryciu' jako przykład okna tafonomicznego – nowe dane z dewonu Gór Świętokrzyskich
12.30–12.45 Grzegorz Sadlok: Tropy stawonogów z utworów górnego kambru Wiśniówki Wielkiej w Górach Świętokrzyskich
12.45–13.00 Grzegorz Niedźwiedzki: Tropy kręgowców w pstrym piaskowcu Gór Świętokrzyskich

13.00–14.00 przerwa obiadowa

Sesja II; prowadzący: Michał Rakociński
14.00–14.15 Kinga Modlińska & Dagmara Szaron: Historia i kontynuacja badań fauny graptolitowej w Polsce
14.15–14.30 Magdalena Łukowiak: Zróżnicowanie morfologiczne igieł gąbek a taksonomia
14.30–14.45 Ewelina Borcuch: Metoda graficznej korelacji w stratygrafii
14.45–15.00 Zofia Dubicka: Stratygrafia utworów kredy piszącej odsłoniętej w kamieniołomie cementowni "Chełm"
15.00–15.15 Adrian Kin: Uwagi o przedstawicielach Perisphinctes (Perisphinctes) ex gr. cuneicostatus Arkell, 1956 z wyższego środkowego oksfordu (poziom Transversarium, podpoziom Elizabethae) okolic Zawiercia (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska)
15.15–15.30 Rafał Lach & Zuzanna Wawrzyniak: Geneza i zespół faunistyczny kelowejskiej kry łukowskiej (Polska)

15.30–15.45 przerwa na kawę

Sesja III; prowadzący: Rafał Lach
15.45–16.00 Aleksandra Skawina & Grzegorz Niedźwiedzki: Taksonomia i paleoekologia zespołu małży słodkowodnych z osadów górnego triasu w Lipiu Śląskim koło Lisowic
16.00–16.15 Katarzyna Lech: Przystosowania w budowie pasa barkowego Cyclotosaurus intermedius do ziemno-wodnego trybu życia
16.15–16.30 Krzysztof Książkiewicz: Rekonstrukcja pancerza kostnego ogona Stagonolepis sp. z Krasiejowa – dane wstępne
16.30–16.45 Dawid Surmik: Tholodus – najstarszy ichtiozaur ze Śląska
16.45–17.00 Dawid Mazurek: O ichtiofaunie turonu ze szczególnym uwzględnieniem kościstych (Teleostei) z Opola
17.00–17.15 Dagmara Żyła: Owady jurajskie z Karatau

17.15–17.30 przerwa na kawę

Sesja IV; prowadzący: Tomasz Borszcz
17.30–17.45 Agata Jarzynka: Wyniki analizy palinologicznej późnodewońskich i wczesnokarbońskich archiwalnych materiałów z otworów Dobrzyca 2 i Drzonowo 1 (Pomorze Zachodnie)
17.45–18.00 Krystian Konieczyński: Najstarsze szkarłupnie (kambr i ordowik) w zapisie kopalnym
18.00–18.15 Sylwia Machocka, Dawid Trzęsiok & Tomasz Brachaniec: Mazon Creek (Illinois, USA) versus Porąbka-Klimontów (Polska)
18.15–18.30 Justyna Słowiak: Nie pióro czyni ptaka
18.30–18.45 Mirosława Kuziomko & Adrian Szewczuk: Zróżnicowanie taksonomiczne i biogeografia pterozaurów
18.45–19.00 Uroczyste zakończenie konferencji


wykonał W. Krawczyński (2009)