Prace magisterskie absolwentów
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

kierunek: Geologia
specjalność: paleontologia i stratygrafia


patrz też — Zjazd Absolwentów 2004


rok obrony

1979    1981    1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2005    2006    2007


— praca dostępna: WNoZ, VIIIp., pok.805
1979

Elżbieta Szajtałer
Mikroflora karbońska z otworu wiertniczego Radzyń IG-9 w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Krystyna Brzozowska
Otwornice dolnego karbonu z otworu wiertniczego Parczew IG-8 z Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: dr Halina Ozonkowa

Barbara Węgrzynowska   
Otwornice dolnego karbonu z otworu wiertniczego Radzyń IG-10 z Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: dr Halina Ozonkowa

Teresa Loska
Charakterystyka faunistyczna otworów eiflu w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich.
promotor: dr Halina Ozonkowa

Anna Gomulska-Markiewicz
Mikroflora jurajska z otworu Lublin-22.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Bożena Kopacz
Wykształcenie litologiczne i stratygrafia utworów wapienia muszlowego w niecce miechowskiej na podstawie wybranych otworów wiertniczych.
promotor: doc. dr hab. Halina Żakowa

Marek Skiba
Charakterystyka poziomów morskich warstw brzeżnych w otworach wiertniczych Czerwone Zagłębie 182/4 i 183/13.
promotor: doc. dr hab. Halina Żakowa

1981

Mirosława Wiórkowska   
Biostratygrafia wizenu na podstawie wybranych otwornic z otworów wiertniczych Strzelce i Brzozowa (przedgórze Karpat)
promotor: dr Halina Ozonkowa

1982

Justyna Lenkiewicz   
Wykształcenie i stratygrafia utworów dewonu środkowego wschodniej części Gór Świętokrzyskich okolic Krępy.
promotor: doc. dr hab. Halina Żakowa

Eulalia Broniewska   
Wykształcenie i stratygrafia utworów dewonu środkowego wschodniej części Gór Świętokrzyskich (okolice Iwanisk).
promotor: doc. dr hab. Halina Żakowa

Anna Otręba
Stratygrafia mikroflorystyczna karbonu górnego w rejonie Jaworzna na podstawie danych z wybranych otworów wiertniczych.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

1983

Beata Brejt
Występowanie mikroflory w pokładach węgla karbonu produktywnego z otworu wiertniczego Wisła Północ 219.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Leokadia Róg
Występowanie mikrospor w warstwach florowskich w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Joanna Chawińska-Jurczyk
Występowanie mikroflory w warstwach z Lechówka w Górach Świętokrzyskich.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

1984

Andrzej Słupik
Ramienionogi Atrypida z Górna w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Edward Głuchowski

Andrzej Boczarowski
Liliowce wapienia muszlowego z Piekar Śląskich.
promotor: dr Edward Głuchowski

Monika Jachowicz
Występowanie Acritarcha w łupku miedzionośnym.
promotor: doc. dr hab. Jadwiga Karczewska

Hanna Kotlicka   
Stratygrafia karbonu w profilu Czechowice IG-1 na podstawie megaspor.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Elżbieta Górska
Występowanie mikroflory w próbkach skał karbońskich z rejonu Stałnmore (płn. Anglia).
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Tomasz Miernikowski
Kolumnalia liliowców (Crinoidea) z Górna w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Edward Głuchowski

Małgorzata Galińska   
Opracowanie mikropaleontologiczne wapienia kadzielniańskiego z dewonu Kielc.
promotor: dr Edward Głuchowski

1985

Daniela Skwara i Tadeusz Skwara   
Dzieje kartografii geologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1800–1900.
promotor: dr Jan Rzymełka

Wiesława Ocieczek   
Dzieje poznania geologicznego Zagłębia Dąbrowskiego do 1870 roku.
promotor: dr Jan Rzymełka

1986

Jolanta Demanego   
Dzieje poznania geologicznego krakowskiej części Zagłębia Węglowego do 1894 roku.
promotor: dr Jan Rzymełka

Włodzimierz Kocznur
Człony łodyg liliowców (Crinoidea) z dolnego karbonu Gór Bardzkich.
promotor: dr Edward Głuchowski

Bogdan Jankowski i Ludwik Telok
Jura i kreda jednostki czorsztyńskiej w rejonie wzgórza zamkowego w Czorsztynie.
promotor: dr Edward Głuchowski

Stanisława Gawlik   
Fran wschodniej części Pasma Kadzielniańskiego (Góra Cmentarna, Psie Górki) w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Grzegorz Racki

Przemysław Fabjański   
Statystyczna charakterystyka granitoidów Tatr Wysokich w rejonie Żabiej Grani i Wołoszyna.
promotor: dr inż. Andrzej Klar

Joanna Walczak
Występowanie mikroflory kopalnej w pokładzie F1 rejonu dąbrowskiego.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Urszula Warzecha
Występowanie mikrospor grupy Zonotriletes w próbach węgla pokładu 510 kop. "Kaziemierz-Juliusz".
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Grażyna Straszak   
Opracowanie mikropaleontologiczne wapieni żywetu okolic Siewierza.
promotor: dr Grzegorz Racki

1987

Joanna Mikłas   
Ramienionogi górnego franu synkliny gałęzickiej w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Grzegorz Racki

Wiesław Kucia   
Żywet i dewon górny antykliny Zbrzy (Góry Świętokrzyskie).
promotor: dr Grzegorz Racki

Grzegorz Boroń
Liliowce żywetu i franu Wietrzni w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Edward Głuchowski

Marzena Boroń
Fauna ryb warstw gogolińskich rejonu Wojkowic i Czeladzi (wschodnia część GZW).
promotor: doc dr hab. Jerzy Liszkowski

Aleksandra Ćmok
Skład miosporowy dwóch załęskich pokładów węgla z otworu wiertniczego Oświęcim Polanka 10.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Adam Głuc   
Kamieniołom Grabina w Kielcach i jego koralowce czteropromienne.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Piotr Ociepka   
Kamieniołom Wietrznia w Kielcach i jego koralowce czteropromienne.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Maria Więzik   
Historia podziałów stratygraficznych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1913–1957.
promotor: dr Jan Rzymełka

Małgorzata Więzik   
Zespoły faunistyczne dewonu górnego okolic Kostomłotów (Góry Świętokrzyskie).
promotor: dr Grzegorz Racki

Leszek Polok
Statystyczne grupowanie populacji terebratul Epithyris "subsella" (Leymerie, 1840) na podstawie morfologii zewnętrznej.
promotor: dr Andrzej Klar

1988

Janusz Skurczyński   
Wkład Franciszka Tondery, Bronisława Rydzewskiego i Stanisława Karczewskiego na poznanie flory kopalnej Zagłębia Dąbrowskiego.
promotor: dr Jan Rzymełka

Ireneusz Makowski
Dewońska fauna ramienionogowa z kamieniołomów Wietrznia w Kielcach.
promotor: dr Grzegorz Racki

Piotr Wach   
Koralowce rugosa odsłonięć Czarnowa, Śluchowic i Szczukowskich Górek.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Dorota Sikora   
Górnodewońskie zespoły ramienionogowe rejonu Śluchowic oraz Szczukowskich Górek w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Grzegorz Racki

Iwona Góras   
Osady liliowcowe warstw gogolińskich dolnych okolic Czeladzi i Ząbkowic Będzińskich.
promotor: dr Edward Głuchowski

Ryszard Woźnica
Średniowieczne spiski poszukiwaczy skarbów odnoszące się do terenu Karpat: próba geologicznej analizy.
promotor: dr Jan Rzymełka

1989

Piotr Bryś
Występowanie mikrospor Cingulizonates w utworach dolnego namuru z otworu wiertniczego B242 "Julian".
promotor: prof. dr hab. Aleksander Jachowicz

Katarzyna Cieślak   
Wilhelm von Blandowski – geolog z Górnego Śląska.
promotor: dr Jan Rzymełka

Renata Zbień
Makroskopowa charakterystyka typologiczna agatów z Płóczek (Góry Kaczawskie).
promotor: dr Jan Rzymełka

1990

Paweł Filipiak
Charakterystyka miospor z turmy Monolotes z westfalu C i D w otworze wiertniczym Wisła Północ 219.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Magdalena Leśniak   
Wkład Michała Łempickiego w poznanie budowy geologicznej Zagłębia Dąbrowskiego.
promotor: dr Jan Rzymełka

Renata Litwin   
Dzieje kartografii geologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do 1939r.
promotor: dr Jan Rzymełka

Iwona Czaplikowska   
Opracowanie mikropaleontologiczne środkowodewońskich łupków brachiopodowych z Gór Świętokrzyskich.
promotor: dr Grzegorz Racki

Barbara Skwarek   
Opracowanie mikropaleontologiczne wapieni dewońskich z kamieniołomu Wietrznia w Kielcach.
promotor: dr Grzegorz Racki

Marek Machłajewski   
Charakterystyka stropowej części wapieni z Pecten i Dadocrinus (dolny wapień muszlowy, Tm1) okolic Będzina.
promotor: dr Edward Głuchowski

Małgorzata Świętoń
Przynależność botaniczna sporomorf występujących w przewodnich pokładach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Ewa Budziszewska   
Ramienionogi Pugnacidae (Rhynchonellida) z franu Gór Świętokrzyskich.
promotor: dr Grzegorz Racki

1991

Artur Michalec
Tadeusz Bocheński – jego wkład w poznanie budowy geologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: dr Jan Rzymełka

Ewa Jobczyk
Palinostratygrafia karbonu z otworu wiertniczego Pomorzany 2.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Elżbieta Borówka
Palinostratygrafia karbonu z otworu wiertniczego Starczynów 2.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Ilona Proczek
Badania palinologiczne w otworze wiertniczym Odra IV – Przylesie.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Joanna Bula   
Ekologia warstw szydłóweckich (żywet-fran) w Kielcach.
promotor: dr Grzegorz Racki

Ilona Skowronek   
Ramienionogi z rodziny Atrypidae żywetu i franu Gór Świętokrzyskich.
promotor: dr Grzegorz Racki

Ewa Talarczyk
Badania palinologiczne otworu wiertniczego Odra 1 – Lipki.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Adam Kotasiński   
Koralowce z dolnej warstwy z Hexagonaria rejonu Chęcin i Kowali w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Magdalena Siekierska   
Dewońskie koralowce i stromatoporoidy z warstw skalskich i pokrzywiańskich profilu Grzegorzowice-Skały.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

1992

Lidia Nowak-Gandziarowska
Badania megasporowe z wybranych pokładów węgla otworu wiertniczego Orzechów IG-3.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Paweł Woźniak   
Środkowodewońskie zespoły ramienionogowe z warstw skalskich w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Grzegorz Racki

Dariusz Nowak
Liliowce środkowodewońskie serii skalskiej w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Edward Głuchowski

Mirosława Piskorz
Katalog akritarch prekambru.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

1993

Beata Bobko
Charakterystyka akritarch z otworu KZ-5.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Katarzyna Siwiorek   
Opracowanie mikropaleontologiczne warstw sitkówczańskich dewonu okolic Kielc.
promotor: dr Grzegorz Racki

Ewa Erdman
Badania miosporowe z wybranych pokładów węgla otworu wiertniczego Orzechów IG-3.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Marek Markowski
Gilbertsocrinus vetulus Moore & Jefords z serii skalskiej (Skały), Góry Świętokrzyskie.
promotor: dr Edward Głuchowski

Katarzyna Bobek
Badania palinologiczne w otworach wiertniczych Wambierzyce IG-9, Wambierzyce IG-12, Wambierzyce IG-15 z basenu śródsudeckiego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

1994

Piotr Szparaga
Analiza palinologiczna mikroflory otworu wiertniczego Sucha Beskidzka IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Katarzyna Krzykała   
Zespoły środkowodewońskiej fauny muszlowej antykliny Dębnika.
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

Beata Zajączkowska
Akritarchy z otworu wiertniczego RK-11 z obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Małgorzata Przezdzienk
Analiza mikropaleontologiczna pogranicza dewonu i karbonu okolic Kowali w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

Sławomir Sułek   
Gatunek Hexagonaria hexagona (Goldfuss) w dewonie Pasma Kadzielniańskiego i w okolicach Kowali (Góry Świętokrzyskie).
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Violetta Magdziarz   
Osobnicze i gałązkowe koralowce czteropromienne dewonu Wietrzni (Góry Świętokrzyskie).
promotor: dr Tomasz Wrzołek

1995

Izabela Hajduga
Liliowce z górnego emsu Bukowej Góry Pasma Klonowskiego w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Agnieszka Bartyzel-Zięba
Podstawowe problemy klasyfikacji szczątków kopalnych liliowców (Crinoidea) i taksonomia łodygowa.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Dawid Kaczmarek   
Cienkoskorupowe małże późnego dewonu na przykładzie rodzaju Guerichia z famenu Łagowa.
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

Maciej Pawełczyk   
Analiza mikropaleontologiczna wapieni dewońskich z kamieniołomu Budy koło Staszowa.
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

Małgorzata Penczek   
Mikropaleontologiczny zapis transgresji dolnofrańskiej w Górach Świętokrzyskich i antyklinie Dębnika.
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

Sabina Winnicka
Stratygrafia otworu Ż-58 w oparciu o występujące skamieniałości.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Ilona Wasilewska   
Sylurskie akritarchy z otworów wiertniczych Ż-66, Ż-68 i Ż-78 z północno-wschodniego obrzeża Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Lech Kruszelnicki
Chitinozoa z otworu wiertniczego RK-11 z obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Mariola Choryłek
Paleozoiczne akritarchy z otworu wiertniczego Ż-88.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Marcin Pędzik   
Skamieniałości i facje węglanowe dewonu wybranych wierceń okolic Zawiercia: WB-24, WB-4, Ż-31.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Tomasz Ligenza   
Skamieniałości i facje węglanowe dewonu wybranych wierceń okolic Zawiercia: BN-28, BN-38, Ż-33.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Andrzej Lużyński   
Skamieniałości i facje węglanowe dewonu wybranych wierceń okolic Zawiercia: WB-17, Ż-24, Ż-53.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

1996

Tomasz Pazik
Stratygrafia otworu wiertniczego Busówno IG-1 na podstawie makroflory.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

1997

Izabela Kaspera
Występowanie zespołów miosporowych w profilu permu górnego cyklotemu PZ1 na kopalni "Sieroszowice" i w łupku miedzionośnym otworu wiertniczego Wierzchowo IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Ewa Kanclerz
Występowanie nabłonków stawonogów w wybranych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Żaneta Kłak
Występowanie nabłonków roślinnych w wybranych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Andrzej Rogowski
Badania miospor w otworze wiertniczym Gałęzice IG-6.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Joanna Kłosok
Badania Acritarcha w otworze wiertniczym Gałęzice IG-6.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Albert Ślęzak
Fauna ssaków (Mammalia) z czwartorzędowych osadów jaskini Borsuczej (Jura Krakowsko-Częstochowska).
promotor: prof. dr hab. Teresa Wiszniowska

Artur Padewski   
Szczątki czwartorzędowych gryzoni Rodentia (Mammalia) z osadów jaskini Borsuczej (Jura Krakowsko-Częstochowska).
promotor: prof. dr hab. Teresa Wiszniowska

Elżbieta Krzyżowska   
Osobnicze koralowce Rugosa wyższego franu z kamieniołomu Kowala i Panek w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Iwona Seferowicz-Podwórny
Koralowce Tabulata wyższego franu z kamieniołomu kowala i Panek w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Aleksandra Kwinta
Stratygrafia otworu wiertniczego Chełm IG-4 na podstawie makroflory.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Katarzyna Wójcik   
Zespoły mszywiołowe z żywetu południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich.
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

1998

Mariusz Salamon
Górnokarbońska fauna piaskowców z Gołonoga w NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Grzegorz Klejszta   
Środkowodewońskie epibionty z warstw skalskich (Góry Świętokrzyskie).
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

Robert Latusek
Górnożyweckie zespoły liliowcowe warstw z Laskowej Góry, Góry Świętokrzyskie.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Dominik Bużak
Występowanie zespołu mikroflorystycznego w cyklu terygenicznym cechsztynu PZ-4 otworu wiertniczego Czaplinek IG-2 wraz z analizą dojrzałości materiału terygenicznego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Marek Sulejewski
Wężowidła kompleksów XVII i XVIII formacji skalskiej w Górach Świętokrzyskich.
promotor: dr Andrzej Boczarowski

Marcin Nieszporek
Występowanie mikroflory w osadach solnych otworu wiertniczego Przyborów IG-3 wraz z analiza dojrzałości materiału organicznego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Marcin Kuśnierek
Występowanie mikroflory z otworu wiertniczego Bolesław 1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Tomasz Działach   
Analiza faunistyczna pogranicza franu i famenu w Kowali (Góry Świętokrzyskie).
promotor: dr hab. Grzegorz Racki

Małgorzata Kaim
Taksonomiczne opracowanie ziarn pyłku w otworach Wambierzyce IG-9, Wambierzyce IG-12, Wambierzyce IG-15.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Katarzyna Gubała
Palinostratygrafia otworu wiertniczego Pomorzany 2.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Sławomir Bogacz
Występowanie zespołu mikroflorystycznego w cyklu terygenicznym cechsztynu PZ-4 otworu wiertniczego Gościnno IG-1 wraz z analizą dojrzałości materiału terygenicznego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Zbigniew Małolepszy   
Skamieniałości śladowe w wapieniach dolnego i środkowego oksfordu w rejonie Choroń-Żarki.
promotor: dr Zygmunt Heliasz

1999

Wioletta Stachura-Skulich
Stratygrafia otworu wiertniczego RK-14 w oparciu o występującą mikroflorę.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Joanna Adamczak
Monitoring ziarn pyłku roślin w atmosferze Sosnowca.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

2000

Mariola Cieślik
Wyniki badań mikroflorystycznych w otworach wiertniczych TN-4 i TN-265 z obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Joanna Cupiał
Opracowanie stratygrafii w oparciu o badania palinostratygraficzne w otworze wiertniczym BK-324 z obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Monika Cupiał
Opracowanie taksonomiczne rodzajów i gatunków ziarn pyłków w otworze wiertniczym BK-324 z obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Anna Kosowska
Zawartość pyłku roślin i zarodników grzybów w atmosferze Sosnowca w latach 1999–2000.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Piotr Szeliga   
Dewońskie koralowce tabulata rejonu Siewierza.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Patrycja Sternik   
Helionitidy dewonu Polski.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Zenon Wolski
Rekonstrukcja sklerotomów szkarłupni bezłodygowych z iłów walanżynu rejonu Tomaszowa Mazowieckiego.
promotor: dr Andrzej Boczarowski

Maciej Lipa   
Rekonstrukcja sklerotomów szkarłupni bezłodygowych z batońskich iłów rudonośnych Ogrodzieńca.
promotor: dr Andrzej Boczarowski

Małgorzata Grymel   
Budowa geologiczno-mikrofacjalna Partii Tehuby w Jaskini Czarnej w Tatrach.
promotor: prof. dr hab. Jerzy Głazek

2001

Sławomir Kowalik   
Rekonstrukcja sklerotomów szkarłupni bezłodygowych z batońskich iłów okolic Faustianki.
promotor: dr Andrzej Boczarowski

Katarzyna Nawrat
Rekonstrukcja sklerotomów szkarłupni bezłodygowych z batońskich iłów rudonośnych Gnaszyna.
promotor: dr Andrzej Boczarowski

Marzena Makowska   
Biofacje konodontowe wczesnego franu kamieniołomu Wietrznia w Kielcach.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Michał Zatoń   
Makrofauna górnego kampanu okolic Sulejowa (dolina środkowej Wisły).
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Monika Dwornicka
Palinostratygrafia wiercenia Kozy MT-3
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Tomasz Pająk
Palinostratygrafia otworu wiertniczego Maczki IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Marcin Bugaj
Palinostratygrafia otworu wiertniczego Fosowskie IG-2.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Daniel Łukaszewicz   
Ślimaki dolnego franu Jaźwicy koło Chęcin (Góry Świętokrzyskie).
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Iwona Pilarz
Środkowotriasowe jelitodyszne (Enteropneusta) z warstw łukowskich z Wolicy (Góry Świętokrzyskie).
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Piotr Kraus
Rekonstrukcja sklerotomów szkarłupni bezłodygowych jury środkowej Kawodrzy.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

2002

Dorota Makówka   
Tabulat Caliapora w dewonie Polski.
promotor: dr Tomasz Wrzołek

Joanna Papis
Biostratygrafia karbonu dolnego w wierceniu Imbramowice IG-1 na podstawie makroflory.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Patryk Kasprzycki
Występowanie nabłonków roślinnych mikroflory permu w otworze wiertniczym Przyborów IG-3.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Joanna Łukacz
Monitoring pyłkowy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Katarzyna Pikuła
Rodzaj Visbysphaera w sylurze otworu wiertniczego Lębork IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Arkadiusz Siurda
Chitinozoa w sylurze otworów wiertniczych Kościerzyna IG-1 i Gdańsk IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Łukasz Będkowski
Występowanie Chitinozoa w sylurze otworu wiertniczego Lębork IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

2003

Janusz Krzystanek   
Głowonogi górnego kampanu okolic Miechowa: paleoekologia i biostratygrafia.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Piotr Borowiec
Rekonstrukcja sklerotomów szkarłupni bezłodygowych z środkowojurajskich iłów rudonośnych Blanowic.
promotor: dr Andrzej Boczarowski

Anna Chylarecka
Wiek otoczaków węgla kamiennego formacji dębowieckiej miocenu na Śląsku Cieszyńskim.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Olga Smolik
Ustalenie stratygrafii i analiza kolorystyczna w oparciu o mikroflorę w otworze wiertniczym Gościnno IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Artur Marzec
Analiza kolorystyczna miospor i nabłonków roślinnych w otworze wiertniczym Czaplinek IG-2.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Dominika Włodarska
Występowanie zarodników grzybów pleśniowych w aeroplanktonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i ich działanie alergogeniczne.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Mariusz Niemczyk   
Fauna mięczakowa dolnofrańskich warstw szydłóweckich północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Adam Bakalarczyk   
Głowonogi środkowego i górnego oksfordu z Rzędkowic koło Zawiercia na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Marta Sidowska
Występowanie mikrospor w utworach syluru otworu wiertniczego Lębork IG-1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Tomasz Skobel
Szkarłupnie batonu Wrzosowej.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Katarzyna Lis
Sklerotomy szkarłupni bezłodygowych kimerydu Wierzbicy.
promotor: dr Andrzej Boczarowski

2005

Artur Gajerski   
Badania makrofauny kampanu niecki miechowskiej (południowa Polska).
Inoceramy kampanu okolic Wolbrom–Miechów (niecka miechowska, południowa Polska)
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Wojciech Stala   
Badania makrofauny kampanu niecki miechowskiej (południowa Polska).
Jeżowce kampanu okolic Wolbrom–Miechów (niecka miechowska, południowa Polska)
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Łukasz Pacanowski   
Badania makrofauny kampanu niecki miechowskiej (południowa Polska).
Głowonogi kampanu okolic Wolbrom–Miechów (niecka miechowska, południowa Polska)
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

2006

Jarosław Krupa   
Koralowce Rugosa z rodzaju Stringophyllum w dewonie Polski.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Ewelina Borcuch   
Górnodewońskie konodonty z Gór Świętokrzyskich – aspekty paleoekologii i biostratygrafii na przykładzie profili Kostomłotów i Kowali.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Iwona Jabłeka   
Górnokredowe zespoły małżoraczkowe okolic Wolbromia: aspekty biostratygrafii i paleoekologii.
promotor: doc. dr hab. Ewa Olempska-Roniewicz, dr Elena Jagt-Yazykova

Anna Witek   
Otwornice planktoniczne i biostratygrafia kampanu okolic Wolbromia (południowa Polska).
promotor: doc. dr hab. Danuta Peryt, dr Elena Jagt-Yazykova

Waldemar Kierepka   
Zespoły ramienionogowe franu Gór Świętokrzyskich.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Michał Rakociński   
Paleoekologia amonitowatych z famenu Kowali.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

2007

Aneta Bochenko
Późnokredowe szkarłupnie z Lipnika, SW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Marlena Sekuła
Kredowe i paleogeńskie szkarłupnie z Nasiłowa, Dolina Wisły.
promotor: dr hab. Edward Głuchowski

Paweł Jaworski
Zespoły ramienionogowe w dewonie Gór Świętokrzyskich.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Magdalena Hirch
Mikroflora ludfordianu z otw. wiertniczego Lębork IG 1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

Joanna Dróżdż
Badania dewońskich konodontów w kamieniołomie Śluchowice (Kielce).
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Łukasz Garbacz
Rodzaj Macgeea (koralowce czteropromienne) w dewonie Gór Świętokrzyskich.
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki

Anna Bujok
Zespół skamieniałości śladowych z osadów fluwialno-litoralnych formacji z Baranowa, górny pstry piaskowiec, Góry Świętokrzyskie.
promotor: dr hab. Grzegorz Pieńkowski

Grzegorz Sadlok
Ichnocenozy z osadów wydmowych i międzywydmowych piaskowców tumlińskich, Góry Świętokrzyskie.
promotor: dr hab. Grzegorz Pieńkowski

Jakub Zapart
Mikroflora i stratygrafia palinologiczna otworu wiertniczego Moracz IG 1.
promotor: prof. dr hab. Sonia Dybova-JachowiczWykonał W. Krawczyński (2009)